KAUPLEMISTINGIMUSED – EESTI TOIDU ALA 19.08.2023

Vanamõisa käsitöölaat 19. august 2023

1. Üldtingimused
1.1. Vanamõisa käsitöölaat (edaspidi Laat) toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses.
1.2. Toidualale on oodatud kauplema väiketootjad, kes pakuvad talu- ja mahekaupu.
1.3. Kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
1.4. Kaupleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab töödeldud loomakasvatussaaduste müümisel kaupleja järgima kõiki Põllumajandus- ja Toiduameti nõudeid ning tegema vajalikud teavitused.
1.5. Toidualal võib müüa ainult Eesti väiketootjate poolt toodetud käsitööõlut või muud käsitsi valmistatud lahjat alkoholi või veini. Välismaiste tootjate poolt toodetud alkoholi müük on keelatud.
1.6. Klaaspakenditesse pakitud kauba müük (alkohoolsed tooted) on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.
1.7. Kohvi müük toidualal on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.
1.8. Keelatud on müüa karastusjooke nagu Coca-Cola, Sprite, Fanta, Nestea, Limonaad, erinevad kõrremahlad ja muud sarnased joogid. Soovitame Kauplejatel valmistada ise maitsevett ja põnevaid mahlajooke.
1.9. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii toiduala külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.
1.10. Kaupleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta külastajatele mõeldud väikese prügikasti.
1.11. Kauplejate rõivastus võiks soovituslikult olla rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või muul moel rahvuslike elementidega korrektne rõivastus).
1.12. Kauplemispinna ühikuks toidualal on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit.
1.13. Kõik registreerunud Kauplejad saavad kaks käepaela 18. augustil või 19. augustil. Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Kauplejal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.
1.15. Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:
• e-post: laat@kodukyla.ee
• telefon: +372 5345 8450 (infotelefon töötab tööpäeviti alates 1. aprillilist 2023 ajavahemikus kl 10.00 – 17.00).
2. Kauplemispinna broneerimine toidualal
2.1. Pääs Laadale kauplema toimub kauplemispinna broneerimise kaudu ajavahemikus 1. aprill – 13. august 2023 veebiaadressil www.vanamõisalaadad.ee. Toiduala Laadaplatsil paigutatakse Kauplejad saabumise järjekorras.
2.2. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi 14 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.Korraldaja võib keelduda Kaupleja poolt täidetud broneeringu aktsepteerimisest, kui kaup ei vasta Üldtingimustes sätestatud nõuetele.
2.3. Kauplemispinna broneering jõustub kui Korraldaja on Kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse, arve ja registreerimisnumbri. Arve tasumisega kinnitab Kaupleja osalemise Laadal.
2.4. Kui Kaupleja ei tasu 14 päeva jooksul arvet, siis tema broneering kauplemispinnale tühistatakse automaatselt. Tühistatud broneeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.
2.5. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.
2.6. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).
2.7. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid broneeringul teavitada (läbi broneeringuvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest. Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.
2.15. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.
3. Kauplemiskoha ülesseadmine
3.1. Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.
3.2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 18. augustist 2023 alates kl 16.00.
3.3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:
• 18. augustil 2023 ajavahemikus kl 16.00 – 20.00;
• 19. augustil 2023 ajavahemikus kl 06.00 – 08.00.
3.4. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 19. augustiks 2023 kl 09.00-ks.
3.5. Korraldajad ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.
3.6. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on Korraldajaid registreerimisel teavitatud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejal kõrvaldama Laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.
3.7. Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi(d) kõrvaldama Laadaplatsilt ja parkima transpordivahendi(d) selleks ettenähtud kohta (va kui on ostetud autokoht).
3.8. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Laadaplatsilt kõrvaldama.
3.9. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete eest, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.
3.10. Korraldajatel on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja soovidega.
4. Kauplemine
4.1. Aktiivne kauplemisaeg Laadal on 19. augustil 2023 kl 09.30 – 17.00.
4.2. Korraldajad eeldavad, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikus.
4.3. Juhul kui Kaupleja soovib Laadalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega eelnevalt kooskõlastada.
4.4. Laadal kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.
4.5. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Laadalt lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).
4.6. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.
5. Kauplemiskoha mahavõtmine
5.1. Kauplemiskoht tuleb demonteerida ja teisaldada hiljemalt kl 10.00-ks 20. augustil 2023.
5.2. Pärast kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.
6. Muud tingimused
6.1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
6.2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 01. juuliks 2023. Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee . Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.