Kauplemistingimused

Kauplemistingimused käsitöö alal, aiandusalal, Eesti Disaini alal ja Sibulatänaval

Kauplemistingimused sätestavad käsitöö, Eesti disaini, taimede ja istikute müügi ning Sibulatänaval kauplemise.

1. Üldtingimused 

1.1. Vanamõisa käsitöölaat (edaspidi Laat) toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses.

1.2. Laadale on oodatud kauplema isikud, kes pakuvad omavalmistatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa. Laada Korraldajatel (edaspidi Korraldajad) on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kes ei paku eelpool mainitud kaupu või kelle poolt pakutavad kaubad ei ühti Korraldajate arvates Laada eesmärgiga.

1.3. Lisaks käsitööle saab laadal kaubelda taimede ja istikutega, Eesti disainitoodetega ning Sibulatänaval müüa sibulat ja küüslauku.

1.4. Kaupleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab töödeldud loomakasvatussaaduste müümisel kaupleja järgima kõiki Veterinaar- ja Toiduameti nõudeid ning istikute müümisel kõiki Põllumajandusameti nõudeid.

1.5. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Laada külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.

1.6. Kaupleja rõivastus võiks olla soovituslikult rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või rahvuslike motiividega stiliseeritud rõivastus).

1.7. Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit.

1.8. Kõik registreerunud Kauplejad saavad kaks käepaela 16. augustil või 17. augustil

1.9 Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Kauplejal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.

1.10. Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

 • E-post: laat@kodukyla.ee

 • Telefon: +372  53 458 450 (infotelefon töötab alates 1. aprillist 2019 tööpäeviti kl 9.00 – 18.00).

2. Kauplemispinna broneerimine

Käsitöö kauba müümiseks saab Kaupleja valida numbriga müügikoha Käsitöölaada Sektoris 1 või broneerida müügikoha Käsitöölaada Vaba Sektoris. Kauplejal on võimalik valida Käsitöölaada Sektor 1 alal endale sobiv rida ja kohanumber. Numereeritud kohti on piiratud arv. Kaupleja märgib broneerimisankeedis soovitud numbri (numbri valimine ankeedis ei taga soovitud kohta). Korraldaja vaatab soovitud kohanumbrid broneeringute järjekorras üle. Kaupleja valitud kohanumber jõustub, kui Korraldaja on saatnud Kaupleja e-posti aadressile broneeringu kinnituskirja. Müügikoha valimisesüsteem kehtib ainult laada alal käsitöö kaubale Sektoris 1. Muudel aladel Laadaplatsil paigutatakse Kauplejad saabumise järjekorras.

2.1. Pääs Laadale kauplema toimub kauplemispinna broneerimise kaudu ajavahemikus 1. aprill – 11. august 2019 veebiaadressil www.vanamõisalaadad.ee.

2.2. Broneeringu lõpus saab kaupleja ettemaksuarve.

2.3. Ettemaksu arve tasumisega kinnitab Kaupleja osalemise Laadal. Kui Kaupleja soovib ettemaksuarvele lisaks lõplikku arvet, peab ta Korraldajat sellest informeerima.

2.4. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi 7 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.

2.5. Korraldaja võib keelduda Kaupleja poolt täidetud broneeringu aktsepteerimisest, kui kaup ei vasta Üldtingimustes sätestatud nõuetele.

2.6. Kauplemispinna broneering jõustub kui Korraldaja on Kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse ja registreerimisnumbri.

2.7. Kui Kaupleja ei tasu 14 päeva jooksul ettemaksuarvet, siis tema broneering kauplemispinnale tühistatakse automaatselt.

2.8. Tühistatud broneeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.9. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.10.  Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.11. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid broneeringul teavitada (läbi broneeringuvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.

2.12. Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest

2.13. Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.

2.14. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.

3. Kauplemiskoha ülesseadmine

3.1. Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.

3.2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 16. augustist 2019 alates kl 16.00.

3.3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:

 • 16. augustil 2018 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;

 • 17. augustil 2018 ajavahemikus kl 05.30 – 08.30.

3.4. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 17. augustiks 2019 kl 08.30-ks.

3.5. Korraldajad ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

3.6. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on Korraldajaid registreerimisel teavitatud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejal kõrvaldama Laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

3.7. Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi(d) kõrvaldama Laadaplatsilt ja parkima transpordivahendi(d) selleks  ettenähtud kohta (va kui on ostetud autokoht).

3.8. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Laadaplatsilt kõrvaldama.

3.9. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete eest, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

3.10. Korraldajatel on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja soovidega.

4. Kauplemine

4.1. Aktiivne kauplemisaeg Laadal on 17. augustil 2019 kl 10.00 – 17.00.

4.2. Korraldajad eeldavad, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikus.

4.3. Juhul kui Kaupleja soovib Laadalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega eelnevalt kooskõlastada.

4.4. Laadal kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

4.5. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Laadalt lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).

4.6. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.

5. Kauplemiskoha mahavõtmine

5.1. Kauplemiskoht tuleb demonteerida ja teisaldada hiljemalt kl 10.00-ks 18. augustil 2019.

5.2. Pärast kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

6. Muud tingimused

6.1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

6.2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 01. juuliks 2019. Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee . Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.

Kauplemistingimused Eesti Toidu Telgis
 1. Üldtingimused

  1. Vanamõisa käsitöölaada Eesti Toidu Telk (edaspidi Telk) on avatud Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses 17. augustil 2019.

  2. Telki on oodatud kauplema väiketootjad, kes pakuvad talu- ja mahekaupu.

  3. Kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

  4. Kaupleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab töödeldud loomakasvatussaaduste müümisel kaupleja järgima kõiki Veterinaar- ja Toiduameti nõudeid ning tegema teavituse  http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=726.

  5. Telgis võib müüa ainult Eesti väiketootjate poolt toodetud käsitööõlut või muud käsitsi valmistatud lahjat alkoholi või veini. Välismaiste tootjate poolt toodetud alkoholi müük on keelatud.

  6. Klaaspakenditesse pakitud kauba müük (alkohoolsed tooted) on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.
  7. Kohvi müük Toidutelgis on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.

  8. Keelatud on müüa karastusjooke nagu Coca-Cola, Sprite, Fanta, Nestea, Limonaad, erinevad  kõrremahlad ja muud sarnased joogid. Soovitame Kauplejatel valmistada ise maitsevett ja põnevaid mahlajooke.

  9. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Telgi külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.

  10. Kaupleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta külastajatele mõeldud väikese prügikasti.

  11. Kauplejate rõivastus võiks soovituslikult olla rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või muul moel rahvuslike elementidega korrektne rõivastus).

  12. Telgi suurus on 20×60 m ja kauplemispinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 3 meetrit. Käigukoridoride laius on 4 m (Toidutelgi plaan on nähtav registreerimislehel).

  13. Igale kauplejale on ette nähtud 1 moodul, vabade pindade olemasolul on vajadusel võimalik alates 18. juulist küsida juurde lisameetreid.

  14. Kõik registreerunud Kauplejad saavad kaks käepaela 16. augustil või 17. augustil 2019. Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Kauplejal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.

  15. Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

 • e-post: laat@kodukyla.ee

 • telefon: +372  5345 8450 (infotelefon töötab tööpäeviti alates 1. aprillilist 2019 ajavahemikus kl 09.00 – 18.00).

 1. Kauplemispinna broneerimine Eesti Toidu Telgis
  1. Pääs Laadale kauplema toimub kauplemispinna broneerimise kaudu ajavahemikus 1. aprill – 11. august 2019 veebiaadressil www.vanamõisalaadad.ee.

2.2. Kaupleja märgib broneerimisankeedis soovitud kohanumbri Eesti Toidu Telgis (numbri valimine ankeedis ei taga soovitud kohta). Korraldaja vaatab soovitud kohanumbrid broneeringute järjekorras üle. Kaupleja valitud kohanumber jõustub, kui Korraldaja on saatnud Kaupleja e-posti aadressile broneeringu kinnituskirja.

2.3. Broneeringu lõpus saab kaupleja ettemaksuarve.

2.4. Ettemaksu arve tasumisega kinnitab Kaupleja osalemise Laadal. Kui Kaupleja soovib ettemaksuarvele lisaks lõplikku arvet, peab ta Korraldajat sellest informeerima.

2.5. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi 7 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.

2.6. Korraldaja võib keelduda Kaupleja poolt täidetud broneeringu aktsepteerimisest, kui kaup ei vasta Üldtingimustes sätestatud nõuetele.

2.7. Kauplemispinna broneering jõustub kui Korraldaja on Kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse ja registreerimisnumbri.

2.8. Kui Kaupleja ei tasu 14 päeva jooksul ettemaksuarvet, siis tema broneering kauplemispinnale tühistatakse automaatselt.

2.9. Tühistatud broneeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.10. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.11. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.12. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid broneeringul teavitada (läbi broneeringuvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.

2.13. Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest

2.14. Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.

2.15. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.

 1. Kauplemiskoha ülesseadmine

  1. Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.

  2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 16. augustist 2019 kell 16.00.

  3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:

 • 16. augustil 2019 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;

 • 17. augustil 2019 ajavahemikus kl 05.30 – 08.30.

  1. Kauba mahalaadimiseks on võimalik transpordivahendiga sõita Telki enda kauplemispinna juurde.

  2. Kauba mahalaadimiseks on aega alljärgnevalt:

 • 16. augustil 2019 on mahalaadimisaeg 20 minutit;

 •  17. augustil 2019 on mahalaadimisaeg 10 minutit.

  1. Mahalaadimisaeg on mõeldud ainult kauba maha tõstmiseks.

  2. Kauplemiseks vajalik inventar (müügiletid, lauad, toolid jne) on vaja kauplejal ise kaasa võtta. Korraldajad ei varusta kauplejaid inventariga.

  3. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 17. augustil 2019 kl 08.30-ks.

  4. Korraldajad ja ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

  5. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on registreerimisel teada antud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejat kõrvaldama Telgist kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

  6. Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi kõrvaldama Telgist ja parkima transpordivahendi(d) selleks ettenähtud kohta.

  7. Telgis kauplejate transpordivahenditele on ette nähtud Telgi taga asuv autoparkla.

  8. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Telgist kõrvaldama.

  9. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

  10. Korraldajatel on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja soovidega.

 1. Kauplemine

  1. Registreerimisnumber tuleb kauplemisalal asetada nähtavale kohale.

  2. Aktiivne kauplemisaeg Telgis on 17. augustil 2019 kl 10.00 – 17.00.

  3. Korraldajad eeldavad, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikul.

  4. Juhul kui Kaupleja soovib Telgist lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega kooskõlastada.

  5. Telgis kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

  6. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Telgist lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).

  7. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.

 1. Kauplemiskoha mahavõtmine

  1. 17. augustil kl 17.00 suletakse Telk külastajatele ja toimub kauba pakkimine ning soovi korral kauba äravedu käsitsi.

  2. Alates kell 18.00 on võimalik Telki sõita transpordivahendiga ja kauba pealelaadimise aeg on 10 minutit. Arvestada tuleb järjekorraga transpordivahendite sissesõidul Telki.

  3. Kauplemiskoht tuleb demonteerida hiljemalt 18. augustil 2019 kl 10.00-ks.

  4. Pärast kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

 1. Muud tingimused

  1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu tagasi saada, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 1. juulil 2019.  Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee . Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.

Kauplemistingimused Tänavatoidu Tänaval

Tingimused tänavatoitlustajatele sätestavad Vanamõisa käsitöölaada Tänavatoidu Tänaval (edaspidi Tänaval) toitlustamise vastavalt sündmuse korraldajate (edaspidi Korraldajate) poolt kehtestatud tingimustele.

 1. Üldtingimused

  1. Vanamõisa käsitöölaada Tänavatoidu Tänav on avatud Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses 17. augustil 2019.

  2. Tänavale pääsevad toitlustust pakkuma isikud ja ettevõtted, kes pakuvad Street Food`i ehk tänavatoitu, mis on kohapeal söömiseks kokku pandud/tehtud ja on mõeldud koheseks söömiseks. Toitu peab olema õuetingimustes lihtne süüa. Toit ei tohi olla ebatervislik, maitsetu ja ebakvaliteetselt tehtud kiirtoit.

  3. Korraldajad hindavad kõigi Tänaval kaubelda soovijate sobivust. Korraldajatel on õigus mitte lubada Tänavale toitlustajaid, kelle pakutu ei ühti Korraldajate meelest tänavatoidu omadustega.

  4. Tänaval võib müüa ainult Eesti väiketootjate poolt toodetud käsitööõlut või muud käsitsi valmistatud lahjat alkoholi või veini. Välismaiste tootjate poolt toodetud alkoholi müük on keelatud.

  5. Klaaspakenditesse pakitud kauba müük (alkohoolsed tooted) on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.

  6. Tänaval on keelatud müüa karastusjooke nagu Coca-Cola, Sprite, Fanta, Nestea, Limonaad, erinevad  kõrremahlad ja muud sarnased joogid. Toitlustajatel soovitame valmistada ise maitsevett ja põnevaid mahlajooke.

  7. Kaupleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta külastajatele mõeldud väikese prügikasti.

  8. Toitlustajad vastutavad õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

  9. Toitlustajatel palume arvestada vajalike Veterinaar- ja Toiduameti nõuetega ning teha teavitus http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=726

  10. Toitlustaja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Tänava külastajate kui ka kaastoitlustajate suhtes.

  11. Toitlustaja rõivastus võiks soovitavalt olla rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või muul moel rahvuslike elementidega korrektne rõivastus).

  12. Toitlustuspinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit. 

  13. Kõik registreerunud Toitlustajad saavad kolm käepaela 16. augustil või 19. augustil 2019. Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Toitlustajal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.

  14. Korraldajate kontaktid toitlustamisega seotud küsimustes on:

 • E-post: laat@kodukyla.ee

 • Lisainfo telefonil: +372  5345 8450 (infotelefon töötab tööpäeviti alates 1. aprillilist 2019 ajavahemikus kl 9.00 – 18.00).

 1. Kauplemispinna broneerimine

  1. Pääs Laadale kauplema toimub kauplemispinna broneerimise kaudu ajavahemikus 1. aprill – 11. august 2019 veebiaadressil www.vanamõisalaadad.ee

2.2. Broneeringu lõpus saab kaupleja ettemaksuarve.

2.3. Ettemaksu arve tasumisega kinnitab Kaupleja osalemise Laadal. Kui Kaupleja soovib ettemaksuarvele lisaks lõplikku arvet, peab ta Korraldajat sellest informeerima.

2.4. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi 7 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.

2.5. Korraldaja võib keelduda Kaupleja poolt täidetud broneeringu aktsepteerimisest, kui kaup ei vasta Üldtingimustes sätestatud nõuetele.

2.6. Kauplemispinna broneering jõustub kui Korraldaja on Kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse ja registreerimisnumbri.

2.7. Kui Kaupleja ei tasu 14 päeva jooksul ettemaksuarvet, siis tema broneering kauplemispinnale tühistatakse automaatselt.

2.8. Tühistatud broneeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.9. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.10. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.11. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid broneeringul teavitada (läbi broneeringuvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.

2.12. Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest

2.13. Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.

2.14. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.

 1. Toitlustuskoha ülesseadmine

  1. Kõik jõustunud registreeringuga Toitlustajad pääsevad toitlustamisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.

  2. Toitlustajad pääsevad Tänavale alates 16. augustist 2019 kell 16.00.

  3. Toitlustamiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:

 • 16. august 2019 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;

 • 17. august 2019 ajavahemikus kl 05.30 – 08.00.

  1. Toitlustajad paigutatakse Tänavale saabumise järjekorras. Pinda ei ole võimalik eelnevalt broneerida.

  2. Toitlustamiseks vajalik inventar (müügiletid, lauad, toolid jne) on vaja toitlustajal ise kaasa võtta. Korraldajad ei varusta Toitlustajaid inventariga.

  3. Toitlustamiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 19. augustil 2019 kl 08.30-ks.

  4. Korraldajad ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

  5. Toitlustuskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on registreerimisel teada antud. Korraldajatel on õigus kohustada Toitlustajat kõrvaldama Tänavalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

  6. Pärast toitlustuseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on toitlustaja kohustatud transpordivahendi(d) kõrvaldama Tänavalt ja parkima transpordivahendi(d) selleks  ettenähtud kohta.

  7. Toitlustajate transpordivahenditele on ette nähtud Eesti Toidu Telgi taga asuv autoparkla.

  8. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi toitlustamisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Toitlustaja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Toitlustaja kohustatud seadme koheselt Tänavalt kõrvaldama.

  9. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Toitlustaja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

 1. Toitlustamine

  1. Registreerimisnumber tuleb Toitlustajal asetada nähtavale kohale.

  2. Aktiivne toitlustusaeg on 17. augustil 2019 kl 10.00 – 17.00.

  3. Juhul kui Toitlustaja soovib Tänavalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega kooskõlastada.

  4. Tänaval toitlustamise käigus on Toitlustajal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

  5. Korraldajatel on õigus keelata toitlustamine ja kohustada Tänavalt lahkuma Toitlustaja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).

  6. Toitlustaja on kohustatud hoidma oma toitlustusala ja selle ümbruse puhtana.

 1. Toitlustuskoha mahavõtmine

  1. Toitlustuskoht tuleb demonteerida ja teisaldada hiljemalt 18. augustil 2019 kl 10.00-ks.

  2. Pärast Toitlustuskoha demonteerimist tuleb toitlustusala koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed peab Toitlustajal ise kaasa võtma.

 1. Muud tingimused

  1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  2. Toitlustajal on õigus tasutud registreerimistasu tagasi saada, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 01.juulil 2019.  Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee . Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.

Kauplemistingimused Käsitöölaada alal

Kauplemistingimused sätestavad käsitöö, Eesti disaini, taimede ja istikute müügi ning Sibulatänaval kauplemise.

1. Üldtingimused 

1.1. Vanamõisa käsitöölaat (edaspidi Laat) toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses.

1.2. Laadale on oodatud kauplema isikud, kes pakuvad omavalmistatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa. Laada Korraldajatel (edaspidi Korraldajad) on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kes ei paku eelpool mainitud kaupu või kelle poolt pakutavad kaubad ei ühti Korraldajate arvates Laada eesmärgiga.

1.3. Lisaks käsitööle saab laadal kaubelda taimede ja istikutega, Eesti disainitoodetega ning Sibulatänaval müüa sibulat ja küüslauku.

1.4. Kaupleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab töödeldud loomakasvatussaaduste müümisel kaupleja järgima kõiki Veterinaar- ja Toiduameti nõudeid ning istikute müümisel kõiki Põllumajandusameti nõudeid.

1.5. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Laada külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.

1.6. Kaupleja rõivastus võiks olla soovituslikult rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või rahvuslike motiividega stiliseeritud rõivastus).

1.7. Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit.

1.8. Kõik registreerunud Kauplejad saavad kaks käepaela 21. augustil või 22. augustil

1.9 Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Kauplejal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.

1.10. Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

 • E-post: laat@kodukyla.ee

 • Telefon: +372  53 458 450 (infotelefon töötab alates 1. märtsist 2020 tööpäeviti kl 9.00 – 18.00).

2. Kauplemispinna broneerimine

Käsitöö kauba müümiseks saab Kaupleja valida numbriga müügikoha Käsitöölaada Sektoris 1 või broneerida müügikoha Käsitöölaada Vaba Sektoris. Kauplejal on võimalik valida Käsitöölaada Sektor 1 alal endale sobiv rida ja kohanumber. Numereeritud kohti on piiratud arv. Kaupleja märgib broneerimisankeedis soovitud numbri (numbri valimine ankeedis ei taga soovitud kohta). Korraldaja vaatab soovitud kohanumbrid broneeringute järjekorras üle. Kaupleja valitud kohanumber jõustub, kui Korraldaja on saatnud Kaupleja e-posti aadressile broneeringu kinnituskirja. Müügikoha valimisesüsteem kehtib ainult laada alal käsitöö kaubale Sektoris 1. Muudel aladel Laadaplatsil paigutatakse Kauplejad saabumise järjekorras.

2.1. Pääs Laadale kauplema toimub kauplemispinna broneerimise kaudu ajavahemikus 1. märts – 17. august 2020 veebiaadressil www.vanamõisalaadad.ee.

2.2. Broneeringu lõpus saab kaupleja ettemaksuarve.

2.3. Ettemaksu arve tasumisega kinnitab Kaupleja osalemise Laadal. Kui Kaupleja soovib ettemaksuarvele lisaks lõplikku arvet, peab ta Korraldajat sellest informeerima.

2.4. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi 7 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.

2.5. Korraldaja võib keelduda Kaupleja poolt täidetud broneeringu aktsepteerimisest, kui kaup ei vasta Üldtingimustes sätestatud nõuetele.

2.6. Kauplemispinna broneering jõustub kui Korraldaja on Kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse ja registreerimisnumbri.

2.7. Kui Kaupleja ei tasu 14 päeva jooksul ettemaksuarvet, siis tema broneering kauplemispinnale tühistatakse automaatselt.

2.8. Tühistatud broneeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.9. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.10.  Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.11. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid broneeringul teavitada (läbi broneeringuvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.

2.12. Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest

2.13. Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.

2.14. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.

3. Kauplemiskoha ülesseadmine

3.1. Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.

3.2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 21. augustist 2020 alates kl 16.00.

3.3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:

 • 21. augustil 2020 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;

 • 22. augustil 2020 ajavahemikus kl 06.00 – 08.30.

3.4. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 22. augustiks 2020 kl 08.30-ks.

3.5. Korraldajad ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

3.6. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on Korraldajaid registreerimisel teavitatud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejal kõrvaldama Laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

3.7. Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi(d) kõrvaldama Laadaplatsilt ja parkima transpordivahendi(d) selleks  ettenähtud kohta (va kui on ostetud autokoht).

3.8. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Laadaplatsilt kõrvaldama.

3.9. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete eest, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

3.10. Korraldajatel on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja soovidega.

4. Kauplemine

4.1. Aktiivne kauplemisaeg Laadal on 22. augustil 2020 kl 10.00 – 17.00.

4.2. Korraldajad eeldavad, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikus.

4.3. Juhul kui Kaupleja soovib Laadalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega eelnevalt kooskõlastada.

4.4. Laadal kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

4.5. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Laadalt lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).

4.6. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.

5. Kauplemiskoha mahavõtmine

5.1. Kauplemiskoht tuleb demonteerida ja teisaldada hiljemalt kl 10.00-ks 23. augustil 2020.

5.2. Pärast kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

6. Muud tingimused

6.1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

6.2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 01. juuliks 2020. Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee . Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.