Kevadlaadal kauplemistingimused 2024 laadal

Kauplemistingimused sätestavad üldtingimused kaupade müügiks Suurel Vanamõisa Kevadlaadal.

 1. Üldtingimused
  1.1. Vanamõisa Kevadlaat (edaspidi laat) toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
  1.2. Laadale on oodatud kauplema juriidilised ja eraisikud (edaspidi kauplejad), kes pakuvad müügiks Eesti Vabariigis müümiseks lubatud kaupu, nii omavalmistatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa kui ka tööstus-, toidukaupu, taimi, istikuid jne. Laada korraldajatel (edaspidi korraldajad) on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kelle poolt pakutavad kaubad ei ühti korraldajate arvates laada eesmärgiga.
  1.3. Mistahes kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või müügikoha valdaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
  1.4. Laadal on keelatud:
  • kooskõlastamata korraldajaga alkohoolsete jookide müük;
  • kooskõlastamata korraldajaga toitude või jookide degusteerimine ja müük;
  • kooskõlastamata korraldajaga toitlustamine, pagari- ja kulinaartoodete müük;
  • kooskõlastamata korraldajaga igasuguste maiustuste müük, sh kompvekid, suhkruvatt, halvaa jne;
  • kooskõlastamata korraldajaga teenuste, esitluste ja/või reklaamide tegemine, annetuste küsimine jmt.
  1.4.1. Punktis 1.4 nimetatud tegevuste jaoks peab olema korraldaja poolne nõusolek ja vastav erikokkulepe, mis peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  1.5. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega korraldaja, kaaskauplejate ning külastajate suhtes.
  1.6. Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul, mõõtudega: laius 3 meetrit, sügavus 5 meetrit.
  1.7. Kaupleja on kohustatud kauplejaks registreerumisel teavitama korraldajat elektri kasutamise vajadusest. Kui on võimalus elektri tarbimiseks korraldaja poolt, lepitakse selles eelnevalt kokku lisatasu eest.
  1.8. Korraldaja kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:
  E-mail: laat@caravanpark.ee
  Telefon: +372 586 50 500
  (telefon töötab alates 01. veebruarist tööpäeviti kl 10.00 – 17.00).
 2. Registreerumine laadale
  2.1. Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu.
  Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 01. veebruar – 30. aprill 2024. a.
  2.2. Eelregistreerimine toimub veebiaadressi www.vanamõisalaadad.ee kaudu.
  2.3. Eelregistreerimiseks tuleb täita ja edastada korraldajatele vastav ankeet.
  2.4. Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi 14 päeva jooksul
  peale nende laekumist. Juhul, kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-maili) aadressile.
  2.5. Peale registreeringu kinnitamist edastatakse kaupleja e-maili aadressile registreerimisnumber ning tellimuse kinnitus registreerimistasu suuruse ja tasumistingimuste kohta.
  2.6. Registreering jõustub peale registreerimistasu laekumist korraldajale.
  2.7. Juhul, kui kaupleja ei tasu tähtaegselt registreerimistasu, siis tema registreering tühistatakse.
  2.8. Kui kauplejal on arve tasumata hiljemalt 30. aprilliks 2024. a tühistab korraldaja kaupleja
  registreeringu automaatselt ja pakub laadaplatsi järgmisele soovijale.

  2.9. Tühistatud registreeringut saab ennistada, kui esitada korraldajale sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.
  2.10. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.
  2.11. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).
  2.12. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest korraldajat läbi registreerimisvormi eelnevalt registreerimisel teavitada.
  2.12.1. Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid kaupleja kasutab.
 3. Kauplemiskoha ülesseadmine
  3.1. Kõik jõustunud registreeringuga kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.
  3.2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 2. maist kl 16.00.
  3.2.1. Kui kaupleja vajab varasemat pääsu kauplemisalale, tuleb selles korraldajatega eelnevalt kokku leppida.

3.3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:
• 2. mail ajavahemikus kl 16.00 – 20.00;
• 3. mail ajavahemikus kl 16.00 – 20.00;
• 4. mail ajavahemikus kl 6:00 – 8.30.
3.3.1. 4. mail suletakse kauplejate platsile registreerimise järjekord kell 8.00. Hilisemad saabujad ei pääse laada-alale transpordivahendiga. Järjekorras peab olema kaupleja hiljemalt 8.00!!!
3.3.2. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 4. maiks kl 9.00. Selleks ajaks peavad olema kõik transpordivahendid laada alalt lahkunud.

3.4. Korraldaja ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.
3.4.1. Laadaala on piirdega piiratud, alale pääseb 2. mail kl 16.00 – 20.00, 3. mail kl 16.00 – 20.00 ja 4. mail kl 6.00 – 8.30 kauplejatele ettenähtud käepaela ettenäitamisel.
3.4.2. 2. mail kell 20.30 kuni 3. mai kl 16.00 ja 4. mail kl 20.30 kuni 5. mai kl 6.00 on laadaala suletud.
3.4.3. Suletud ajal jälgib laada-ala turvafirma. Igasugune jalgsi ja sõidukiga liikumine laadaalale on 2. mail kl 20.30 kuni 3. maini kl 16.00 ja 3. mail kl 20.30 kuni 4. mai kl 6.00 keelatud.
3.5. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on korraldajat registreerimisel teavitatud. Korraldajatel on õigus kohustada kauplejal kõrvaldama laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.
3.6. Peale kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on kaupleja kohustatud transpordivahendi kõrvaldama laadaplatsilt parkides selle ettenähtud kohta.
3.7. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või kaupleja pole kasutatavast seadmest korraldajat eelnevalt teavitanud, on kaupleja kohustatud seadme koheselt laadaplatsilt kõrvaldama.
3.8. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud kauplejapoolse kokkuleppe rikkumise tõttu.
3.9. Korraldajal on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel kauplejapoolsete soovidega.

 1. Kauplemine
  4.1. Aktiivne kauplemisaeg laadal on 4. mail 2024 kell 10.00 -17.00 ja 5. mail 2024 kell 10.00 – 16.00.
  4.2. Korraldaja eeldab, et kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikus.
  4.3. Juhul kui kaupleja soovib laadalt lahkuda varem, siis tuleb see korraldajaga eelnevalt kooskõlastada kirjalikult kolm päeva enne kauplemise esimest päeva.
  4.4. Laadal kauplemise käigus on kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.
  4.5. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada laadalt lahkuma kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne), informeerides sellest ka turvameeskonda ja politseid.
  4.6. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.
 2. Kauplemiskoha mahavõtmine
  5.1. Kauplemiskoht tuleb demonteerida hiljemalt kl 10.00-ks 6. mail 2024.
  5.2. Peale kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada.
  Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.
 3. Muud tingimused
  6.1. Kõikidest pretensioonidest tuleb korraldajat teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  6.2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab korraldajat oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 10. aprill 2024. Vastavasisuline teavitus tuleb saata korraldaja e-maili aadressile laat@caravanpark.ee Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb korraldajalt vastavasisuline teatis.