Kevadlaadal kauplemistingimused

Kauplemistingimused sätestavad üldtingimused kaupade müügiks Vanamõisa Kevadlaadal.

Kauplemistingimused sätestavad üldtingimused kaupade müügiks Vanamõisa Kevadlaadal.

1. Üldtingimused

1.1. Vanamõisa Kevadlaat (edaspidi Laat) toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa Vabaõhukeskuses.

1.2. Laadale on oodatud kauplema juriidilised- ja eraisikud, kes pakuvad müügiks Eesti Vabariigis müümiseks lubatud kaupu, nii omavalmistatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa kui ka tööstus-, toidukaupu, taimi, istikuid jne. Laada Korraldajatel (edaspidi Korraldajad) on õigus mitte lubada kauplema isikuid,

kelle poolt pakutavad kaubad ei ühti Korraldajate arvates Laada eesmärgiga.

1.3. Mistahes kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või müügikoha valdaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

1.4. Laadal on keelatud:

  • Alkohoolsete jookide müük,
  • kooskõlastamata Korraldajaga toitude või jookide degusteerimine ja müük
  • kooskõlastamata Korraldajaga toitlustamine, pagari- ja kulinaartoodete müük.

1.4.1. Punktis 1.4 nimetatud tegevuste jaoks peab olema Korraldaja poolne nõusolek ja vastav erikokkulepe, mis peab olema kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis.

1.5. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega Laada korraldaja, kaaskauplejate ning külastajate suhtes.

1.6. Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul, mõõtudega: laius 3 meetrit, sügavus 5

meetrit.

1.7. Kaupleja on kohustatud kauplejaks registreerumisel teavitama Korraldajat elektri kasutamise vajadusest.

1.8. Korraldaja kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

E-mail: laat@caravanpark.ee

Telefon: +372 586 50 500

(infotelefon töötab alates 01. veebruarist 2017 tööpäeviti kl 9.00 – 18.00).

2. Registreerumine laadale

2.1. Pääs Laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu.

Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 01. veebruar – 25.aprill 2017.a.

2.2. Eelregistreerimine toimub veebiaadressi www.caravanpark.ee/laat kaudu.

2.3. Eelregistreerimiseks tuleb täita ja edastada Korraldajatele vastav ankeet.

2.4. Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi 14 päeva jooksul

peale nende laekumist. Juhul, kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-maili) aadressile.

2.5. Peale registreeringu kinnitamist edastatakse Kaupleja e-maili aadressile registreerimisnumber ning tellimuse kinnitus registreerimistasu suuruse ja tasumistingimuste kohta.

2.6. Registreering jõustub peale registreerimistasu laekumist Korraldajale.

2.7. Juhul, kui Kaupleja ei tasu tähtaegselt registreerimistasu, siis tema registreering tühistatakse.

2.8. Kui Kauplejal on arve tasumata hiljemalt 25.04 tühistab Korraldaja Kaupleja

registreeringu automaatselt.

2.9. Tühistatud registreeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajale sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.10. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.11. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.12. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest

Korraldajat läbi registreerimisvormi eelnevalt registreerimisel teavitada.

2.12.1. Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid

Kaupleja kasutab.

3. Kauplemiskoha ülesseadmine

3.1. Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimis-numbri ettenäitamisel.

3.2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 5.maist 2017 alates kl 15.00.

3.2.1. Kui Kaupleja vajab varasemat pääsu kauplemisalale, tuleb selles Korraldajatega eelnevalt kokkuleppida.

3.3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:

  • 5. mail ajavahemikus kl 15.00 – 21.00;
  • 6. mail ajavahemikus kl 06.00 – 08.00.

3.3.1. 6. mail suletakse kauplejate platsile registreerimise järjekord kell 7.45. Hilisemad saabujad ei pääse laada-alale transpordivahendiga.

3.3.2. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 6. mail 2017 kl 8.00.

3.4. Korraldaja ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

3.4.1. Laadaala on piirdega piiratud, alale pääseb 5. mail kell 15.00 – 21.00 ja 6. mail 6.00 – 8.00 kauplejatele ettenähtud käepaela ettenäitamisel.

3.4.1.1. 5.05.2017 on laadaala suletud kell 21.00 kuni 6.05.2017 kell 6.00;

6.05.2017 on laadaala suletud kell 18.30 kuni 7.05.2017 kell 9.00.

3.4.1.2. Suletud ajal jälgib Laada-ala turvafirma.

3.5. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on Korraldajat registreerimisel teavitatud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejal kõrvaldama Laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

3.6. Peale kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi kõrvaldama Laadaplatsilt parkides selle ettenähtud kohta.

3.7. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajat eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Laadaplatsilt kõrvaldama.

3.8. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

3.9. Korraldajal on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja poolsete soovidega.

4. Kauplemine

4.1. Aktiivne kauplemisaeg Laadal on 6.mai 2017 kell 10.00 -18.00 ja 7. mai 2017 kell 10.00 – 17.00.

4.2. Korraldaja eeldab, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikus.

4.3. Juhul kui Kaupleja soovib Laadalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajaga eelnevalt kooskõlastada.

4.4. Laadal kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

4.5. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Laadalt lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne), informeerides sellest ka turvameeskonda ja politseid.

4.6. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.

5. Kauplemiskoha mahavõtmine

5.1. Kauplemiskoht tuleb demonteerida hiljemalt kl 10.00-ks 8. mail 2017.a.

5.2. Peale kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada.

Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

6. Muud tingimused

6.1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajat teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

6.2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab Korraldajat oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 31.märts 2017.

Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldaja e-maili aadressile laat@caravanpark.ee

Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajalt vastavasisuline teatis.

 

Prindi laada kauplemistingimused 2016