Kauplemistingimused

Suurel Vanamõisa Kevadlaadal 2024. aastal

Kauplemistingimused sätestavad üldtingimused kaupade müügiks Suurel Vanamõisa
Kevadlaadal.
1. Üldtingimused
1.1. Vanamõisa Kevadlaat (edaspidi laat) toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa
Vabaõhukeskuses.
1.2. Laadale on oodatud kauplema juriidilised ja eraisikud (edaspidi kauplejad), kes pakuvad
müügiks Eesti Vabariigis müümiseks lubatud kaupu, nii omavalmistatud, käsitsi tehtud,
algupärast või rahvuslikku kaupa kui ka tööstus-, toidukaupu, taimi, istikuid jne. Laada
korraldajatel (edaspidi korraldajad) on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kelle poolt
pakutavad kaubad ei ühti korraldajate arvates laada eesmärgiga.
1.3. Mistahes kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või müügikoha valdaja Eesti
Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
1.4. Toidu ja joogi kohapeal serveerimiseks tohib kasutada üksnes korduvkasutatavaid nõusid
(anumaid). Anumateks loetakse nt karpe, topse, taldrikuid, kausse. Plastik, puit või
biolagunev jms ei ole lubatud, 100% papp, paber, kartong on lubatud.
Lisainfo: https://kliimaministeerium.ee/uhekordse-plasti-direktiiviga-seotud-korduma-
kippuvad-kusimused#avalikud-uritused
1.4.1 keelatud on:

 pakkuda toitu vahtpolüstüreenist valmistatud pakendist (sh karbid, joogitopsid
jms);
 pakkuda toitu ühekordselt kasutatavatest nõudest, ka biolagunevatest või
komposteeruvatest nõudest, puidust ühekordsetest laevukestest või taldrikutelt
jms;
 kasutada ühekordseid plasti sisaldavaid söögiriistu (kahvleid, nuge, lusikaid,
söögipulki), taldrikuid, kõrsi, joogisegamispulki, õhupallide varsi;
 kasutada osaliselt plasti sisaldavaid tooteid (nt papptaldrikuid või papptopse,
mis on kaetud plastkihiga);
 keelatud on kasutada õhupalle.

1.4.2. lubatud on kasutada 100% kartongist, 100% papist nt friikartulitopse, 100% papist nt
laevukesi, salvrätte, 100% paberist nt burgeritaskuid; jäätisepulki, puitvardaid jm nt
kartulispiraalide, suhkruvati jaoks kui tootega lahutamatult seotud objekte.
1.5. Jäätmed tuleb koguda liigiti:
1.5.1 eraldi tuleb koguda pakend (kui seda tekib), biojäätmed (kui seda tekib), panditaara (kui
seda tekib) ja segaolme (kui seda tekib).
1.5.2 kõik tekkinud ja liigiti kogutud jäätmed tuleb kauplejal endal ära viia vastavalt kogutud
jäätmete iseloomule.

1.6. Korraldaja loeb käesolevate kauplemistingimuste kauplejatele edastamisega nõude
kasutada korduskasutatavaid nõusid toidu kohapeal serveerimiseks ja koguda jäätmeid liigiti
esitatuks ja koostöölepingu sõlmituks. Kõik kauplejad nõustuvad kauplema asudes järgima
kauplemistingimustes kehtestatud nõudeid, mh on korraldajal õigus nõuda kauplejalt, kes
kauplemistingimuste nõudeid rikub, leppetrahvi summas 100 eurot, lõpetada temaga
koostööleping ja nõuda teenuse osutamise ehk kauplemise lõpetamist.
1.7. Laadal on keelatud:
 kooskõlastamata korraldajaga alkohoolsete jookide müük;
 kooskõlastamata korraldajaga toitude või jookide degusteerimine ja müük;
 kooskõlastamata korraldajaga toitlustamine, pagari- ja kulinaartoodete müük;
 kooskõlastamata korraldajaga igasuguste maiustuste müük, sh kompvekid, suhkruvatt,
halvaa jne;
 kooskõlastamata korraldajaga teenuste, esitluste ja/või reklaamide tegemine, annetuste
küsimine jmt.
1.7.1. Punktis 1.7 nimetatud tegevuste jaoks peab olema korraldaja poolne nõusolek ja vastav
erikokkulepe, mis peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
1.8. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega korraldaja,
kaaskauplejate ning külastajate suhtes.
1.9. Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul, mõõtudega: laius 3 meetrit, sügavus 5 meetrit.
1.10. Kaupleja on kohustatud kauplejaks registreerumisel teavitama korraldajat elektri
kasutamise vajadusest. Kui on võimalus elektri tarbimiseks korraldaja poolt, lepitakse selles
eelnevalt kokku lisatasu eest.
1.11. Korraldaja kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:
E-mail: laat@caravanpark.ee
Telefon: +372 586 50 500
(telefon töötab alates 01. veebruarist tööpäeviti kl 10.00 – 17.00).
2. Registreerumine laadale
2.1. Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu.
Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 01. veebruar – 30. aprill 2024. a.
2.2. Eelregistreerimine toimub veebiaadressi www.vanamõisalaadad.ee kaudu.
2.3. Eelregistreerimiseks tuleb täita ja edastada korraldajatele vastav ankeet.
2.4. Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi 14 päeva jooksul
peale nende laekumist. Juhul, kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, saadetakse
sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-maili) aadressile.
2.5. Peale registreeringu kinnitamist edastatakse kaupleja e-maili aadressile
registreerimisnumber ning tellimuse kinnitus registreerimistasu suuruse ja tasumistingimuste
kohta.
2.6. Registreering jõustub peale registreerimistasu laekumist korraldajale.
2.7. Juhul, kui kaupleja ei tasu tähtaegselt registreerimistasu, siis tema registreering
tühistatakse.
2.8. Kui kauplejal on arve tasumata hiljemalt 30. aprilliks 2024. a tühistab korraldaja kaupleja
registreeringu automaatselt ja pakub laadaplatsi järgmisele soovijale.
2.9. Tühistatud registreeringut saab ennistada, kui esitada korraldajale sellekohane
põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.
2.10. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada laadale kauplema isikuid, kel puudub
jõustunud eelregistreering.
2.11. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi
(v.a jõustunud registreeringute osas).

2.12. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest korraldajat läbi
registreerimisvormi eelnevalt registreerimisel teavitada.
2.12.1. Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid kaupleja
kasutab.

3. Kauplemiskoha ülesseadmine
3.1. Kõik jõustunud registreeringuga kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri
ettenäitamisel.
3.2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 3. maist kl 16.00-20.00.
3.2.1. Kui kaupleja vajab varasemat pääsu kauplemisalale, tuleb selles korraldajatega
eelnevalt kokku leppida.
3.3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:
 3. mail ajavahemikus kl 16.00 – 20.00;
 4. mail ajavahemikus kl 6:00 – 8.30;
 5. mail ajavahemikus 6:00 – 8:30.
3.3.1. 4. mail suletakse kauplejate platsile registreerimise järjekord kell 8.00. Hilisemad
saabujad ei pääse laada-alale transpordivahendiga. Järjekorras peab olema kaupleja hiljemalt
8.00!!!
3.3.2. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 4. maiks kl 9.00.
Selleks ajaks peavad olema kõik transpordivahendid laada alalt lahkunud. Laada-alal ei ole
lubatud mistahes transpordivahendiga sõita laada ajal ehk alates 4. mail kl 9:00 kuni 5.
mai kell 16:00.
3.4. Korraldaja ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.
3.4.1. Laadaala on piirdega piiratud, alale pääseb 3. mail kl 16.00 – 20.00 ja 4. mail kl 6.00 –
8.30 kauplejatele ettenähtud käepaela ettenäitamisel.
3.4.2. 3. mail kuni kl 16.00 on laada-ala suletud, 3. mail kl 20.00 kuni 4. mail kl 6:00 on
laada-ala suletud, 4. mail kl 18:00 kuni 5. mai kl 6.00 on laadaala suletud. Suletud ajal jälgib
laada-ala turvafirma. Igasugune jalgsi ja sõidukiga liikumine laadaalale on 3. mail kuni kl
16.00 ja 3. mail alates kl 20.00 kuni 4. mai kl 6.00 keelatud.
3.5. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on
korraldajat registreerimisel teavitatud. Korraldajatel on õigus kohustada kauplejal kõrvaldama
laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.
3.6. Peale kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on kaupleja kohustatud
transpordivahendi kõrvaldama laadaplatsilt parkides selle ettenähtud kohta.
3.7. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi kauplemisel kasutatavate
elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade
ei vasta algselt kokkulepitule või kaupleja pole kasutatavast seadmest korraldajat eelnevalt
teavitanud, on kaupleja kohustatud seadme koheselt laadaplatsilt kõrvaldama.
3.8. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud
kauplejapoolse koostöölepingu rikkumise tõttu.
3.9. Korraldajal on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste
korral arvestatakse võimalusel kauplejapoolsete soovidega.
4. Kauplemine
4.1. Aktiivne kauplemisaeg laadal on 4. mail 2024 kell 10.00 -17.00 ja 5. mail 2024 kell
10.00 – 16.00.

4.2. Korraldaja eeldab, et kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikus.
Kauplejal ei ole õigust kauplemiskoht sulgeda ja lahkuda laada-alalt enne 4. mail enne
kl 17 ja 5. mail enne kl 16.
4.3. Juhul kui kaupleja soovib laadalt lahkuda varem, siis tuleb see korraldajaga eelnevalt
kooskõlastada kirjalikult kolm päeva enne kauplemise esimest päeva.
4.4. Laadal kauplemise käigus on kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise
mõjuga aineid.
4.5. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada laadalt lahkuma kaupleja, kes on
ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne),
informeerides sellest ka turvameeskonda ja politseid.
4.6. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse
puhtana.
5. Kauplemiskoha mahavõtmine
5.1. Kauplemiskoht tuleb demonteerida hiljemalt kl 10.00-ks 6. mail 2024.
5.2. Peale kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada.
Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.
6. Muud tingimused
6.1. Kõikidest pretensioonidest tuleb korraldajat teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone
ei rahuldata.
6.2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab korraldajat oma
registreeringu tühistamisest hiljemalt 10. aprill 2024. Vastavasisuline teavitus tuleb saata
korraldaja e-maili aadressile laat@caravanpark.ee Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks,
kui selle kohta tuleb korraldajalt vastavasisuline teatis.